gmm.logo.png

BANK OF CHINA

Location: Mega Bangna

งานป้าย Bank of China

บริษัทได้ทำการผลิต และติดตั้งป้ายภายใน และภายนอกธนาคาร
รวมถึงงานสติ๊กเกอร์ต่างๆ ภายในธนาคาร

S__97968143.jpg
S__97968145.jpg